Zoznam aktuálne platných VZN . Chcem si prezrieť neplatné VZN.

Rok 2024
1 / 2024 VZN č. 1/2023 Obce Senohrad o elektronických službách poskytovaných obcou Senohrad   [220 kB - pdf]
Rok 2023
07 / 2023 Zásady hospodárenia s majetkom obce   [298 kB - pdf]
1 / 2023 VZN č. 1/2023 o úhradách za poskytované služby obcou Senohrad   [776 kB - pdf]
3 / 2023 VZN č. 3/2023 Obce Senohrad o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   [192 kB - pdf]
4 / 2023 VZN č. 4/2023 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Senohrad   [233 kB - pdf]
5 / 2023 VZN 5/2023 o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi obce Senohrad obstaranými z verejných prostriedkov   [365 kB - pdf]
6 / 2023 VZN č. 6/2023 o určení výšky fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZŠ,MŠ alebo škol. zariadenia na rok 2024   [192 kB - pdf]
Rok 2022
0 / 2022 Program rozvoja Mikroregiónu východný Hont (Senohrad) 2022-2030   [844 kB - pdf]
2 / 2022 VZN Obce Senohrad č. 2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území Obce Senohrad na rok 2023   [269 kB - pdf]
3 / 2022 VZN Obce Senohrad č. 3/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach   [222 kB - pdf]
4 / 2022 VZN Obce Senohrad č. 4/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   [171 kB - pdf]
Rok 2021
1 / 2021 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Senohrad č. 1/2021 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou so sídlom Senohrad č. 129   [338 kB - pdf]
2 / 2021 VZN č. 2/2021 o podmienkach držania psov v obci Senohrad   [149 kB - pdf]
3 / 2021 VZN č. 3/2021 o podnikateľskej a ekonomickej činnosti v obci Senohrad   [128 kB - pdf]
5 / 2021 VZN č. 5/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach   [110 kB - pdf]
Rok 2020
1 / 2020 VZN Obce Senohrad o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Senohrad   [454 kB - pdf]
Dodatok č. 1 / 2020 Dodatok č.1 k VZN č. 1/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Senohrad, schválené dňa 28.6.2011 uzn. č. 5/2011   [202 kB - pdf]
Rok 2019
1 / 2019 VZN Obce Senohrad o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských vých-vzd.zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmien   [20 kB - docx]
2 / 2019 VZN Obce Senohrad o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov rozpočtu obce Senohrd   [36 kB - docx]
4 / 2019 VZN Obce Senohrad o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   [27 kB - docx]
Rok 2018
/ 2018 Program rozvoja Mikroregiónu východný Hont (Senohrad) 2014-2020   [211 kB - docx]
1 / 2018 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Senohrad   [31 kB - doc]
2 / 2018 VZN Obce Senohrad o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území Obc   [30 kB - docx]
3 / 2018 Všeobecne záväzné nariadenie obce Senohrad o miestnej dani z nehnuteľnosti   [268 kB - pdf]
4 / 2018 Všeobecne záväzné nariadenie obce Senohrad o miestnej dani za psa   [225 kB - pdf]
Rok 2017
/ 2017 Dodatok č, 1 k VZN č. 9/2014   [301 kB - pdf]
1/2017 / 2017 Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na území Obce Senohrad na rok 2018   [21 kB - docx]
3/2016 / 2017 Všeobecne záväzné nariadenie obce Senohrad číslo 3 /2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   [36 kB - docx]
Rok 2016
/ 2016 Podrobný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci SENOHRAD   [100 kB - doc]
1/2016 / 2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Senohrad   [343 kB - docx]
Rok 2015
03/2015 / 2015 O miestnom poplatku za komunálne odpady a D.S.O.   [27 kB - docx]
Rok 2014
01 / 2014 O dočasnom obmedzení pitnej vody v čase jej nedostatku   [69 kB - pdf]
02 / 2014 O verejnej kanalizácii a odpadových vodách   [72 kB - pdf]
03 / 2014 O miestnej dani za ubytovanie   [39 kB - pdf]
04 / 2014 O miestnej dani z nehnuteľnosti   [44 kB - pdf]
05 / 2014 O miestnom poplatku za komunálne odpady a D.S.O.   [116 kB - pdf]
06 / 2014 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania   [31 kB - pdf]
07 / 2014 O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách   [33 kB - pdf]
08 / 2014 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZŠ a MŠ   [53 kB - pdf]
09 / 2014 VZN o zásadách odmeňovania poslancov OZ   [858 kB - pdf]
8/1 / 2014 Požiarny poriadok obce Senohrad   [75 kB - docx]
Rok 2013
01 / 2013 O výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZŠ s MŠ   [360 kB - pdf]
04 / 2013 O úhradách za služby poskytované obcou Senohrad   [335 kB - pdf]
Rok 2012
02 / 2012 O miestnych daniach   [167 kB - pdf]
Rok 2011
1 / 2011 VZN Obce Senohrad o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Senohrad   [4 132 kB - pdf]
3 / 2011 VZN o stanovení podmienok prenajímania nájomných bytov bežného štandardu   [2 611 kB - pdf]
Rok 0
/ 0 Nový VZN (#932)   [0 kB - pdf]
/ 0 NÁVRH VZN č. xxx/2023 Obce Senohrad o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach na rok 2024   [286 kB - pdf]