Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Krupina, Spoločný obecný úrad, Svätotrojičné nám. č. 5, 963 01 Krupina, alebo elektronicky na adresu: uradovna@krupina.sk v lehote piatich pracovných dní od dátumu zverejnenia informácie.


Začaté správne konania:

 

Číslo konania: SK 10364/2024/29

Dátum zverejnenia informácie: 08.03.2024

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek obyčajný, ktorý rastie na pozemku parc. č. 4876 registra E-KN v k. ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

Začaté správne konania:

 

Číslo konania: SK 1155/2024/29

Dátum zverejnenia informácie: 06.02.2024

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks čerešňa, ktorý rastie na pozemku parc. č. 534/3 registra KN-C v k. ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Začaté správne konania:

 

Číslo konania: SK 11488/2023/29

Dátum zverejnenia informácie: 11.12.2023

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks orech, ktoré rastú na poz. parc. č. 78 registra KN-C v k. ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Začaté správne konania:

 

Číslo konania: SK 11335/2023/21

Dátum zverejnenia informácie: 15.11.2023

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na poz. parc. č. 14 registra KN-E v k. ú. Lackov, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Začaté správne konania:

 

Číslo konania: SK 11111/2023/29

Dátum zverejnenia informácie: 17.10.2023

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 45 ks jaseňov, ktoré rastú na poz. parc. č. 178/1 registra KN-C (163 KN-E) v k. ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Začaté správne konania:

Číslo konania: SK 10954/2023/29

Dátum zverejnenia informácie: 26.09.2023

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech kráľovský, ktorý rastie na pozemku parc. č. 427 registra KN-C v k. ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Začaté správne konania:

Číslo konania:  SK 10632/2023/29 

Dátum zverejnenia informácie: 11.07.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech kráľovský,  1ks čerešňa vtáčia a 2ks slivka, ktoré rastú na pozemku parc. č. registra KN-C 155 v k.ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Začaté správne konania: 

Číslo konania: SK 10441/2023/29 

Dátum zverejnenia informácie: 02.06.2023

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 8 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 4876 registra E-KN v k. ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Začaté správne konania: 

Číslo konania: SK 10217/2023/29 

Dátum zverejnenia informácie: 09.05.2023

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech kráľovský, ktorý rastie na pozemku parc. č. 520/1 registra KN-C v k. ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Začaté správne konania:

Číslo konania: SK 10074/2023/29

Dátum zverejnenia informácie: 12.04.2023

 

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení vŕba, jelša a topoľ, ktoré rastú na pozemku parc. č. 16, 17 a 18 registra KN-C v k. ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Začaté správne konania:

Číslo konania: SK 11441/2022/29

Dátum zverejnenia informácie: 16.12.2022

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks jedľa, na pozemku parc. č. 269/2 registra C KN v k.ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Začaté správne konania:

Číslo konania: SK 11372/2022/29

Dátum zverejnenia informácie: 01.12.2022

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 265 registra E-KN a pozemku parc. č. 1952 registra E-KN v k. ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Začaté správne konania:

Číslo konania: SK11322/2022/29

Dátum zverejnenia informácie: 25.11.2022

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks jaseň štíhly,  na pozemku parc. č. 256 KN C v k.ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Začaté správne konania:

Číslo konania: SK 11322/2022/29

Dátum zverejnenia informácie: 22.11.2022

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks jaseň štíhly, ktoré rastú na pozemku parc. č. 256 registra KN-C v k. ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

Začaté správne konania:

Číslo konania: SK 11266/2022/29

Dátum zverejnenia informácie: 10.11.2022

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks borovica, 2 ks smrekovec opadavý, 1 ks vŕba a 1 ks jaseň, ktoré rastú na pozemku parc. č. 358/1 registra KN-C v k. ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Začaté správne konania:

Číslo konania: SK11059/2022/29

Dátum zverejnenia informácie: 13.10.2022

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 7 ks tuja,  na pozemku parc. č.  2/2 a 2/3 1 KN C v k.ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.Začaté správne konania:

Číslo konania: SK 10826/2022/29

Dátum zverejnenia informácie: 18.08.2022

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1755/3 registra KN-C v k. ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Začaté správne konania:

 

Číslo konania: SK 10742/2022/29

Dátum zverejnenia informácie: 02.08.2022

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks jedľa, 1 ks hruška, ktoré rastú na pozemku parc. č. 336 registra KN-C v k. ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Začaté správne konania:

Číslo konania: SK 1098/2022/29

Dátum zverejnenia informácie:02.02.2022

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 9 ks lipa , 46 ks jaseň ,1ks javor a 1 ks borovica a 1ks agát, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 2/3, 5,7,8,9  registra KN-C v k. ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Začaté správne konania:


Číslo konania: SK 11079/2021/29 , 11033/2021/29

Dátum zverejnenia informácie: 27.10.2021

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 7 ks smrek , 1 ks čerešňa, 1ks breza, 3ks javor, 1ks hrab , ktoré rastú na pozemku parc. č. 388/20 registra KN-C v k. ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

Začaté správne konania:


Číslo konania: SK 11032/2021/29 , 11033/2021/29

Dátum zverejnenia informácie: 08.10.2021

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks lipa , 1 ks orech , ktoré rastú na pozemku parc. č. 534/3 a 591/2 registra KN-C v k. ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Začaté správne konania:

 

 

Číslo konania: SK 111014/2021/29

Dátum zverejnenia informácie: 06.10.2021

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks čerešňa, 1 ks jabloň a 2ks slivka, ktoré rastú na pozemku parc. č. 513/2 registra KN-C v k. ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

Začaté správne konania:

 

Číslo konania: SK9793/2021/29

Dátum zverejnenia informácie: 05.03.2021

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrekovec opadavý na pozemku parc. č.  358/2 KN C, 1 ks vŕba na pozemku parc. č. 1952 KN-E, 3 ks smrek pichľavý, 1 ks smrek obyčajný, 1 ks jedľa, 2 ks breza na pozemku parc. č. 358/1 KN-C, 2 ks smrek na pozemkoch parc. č. 4862/2 a 271 KN-C, 1 ks smrek a 1 ks čerešňa na pozemku parc. č. 338/1 KN – C v k.ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

Začaté správne konania:


Číslo konania: SK 9900/2020/29

Dátum zverejnenia informácie: 19.03.2020

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č.  534/3 registra C KN v   k. ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


 

Číslo konania: SK 10678/2019/29

Dátum zverejnenia informácie: 18.10.2019

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení staré ovocné stromy a krovitý porast, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 1472, 1484, 1394/1, 1361, 1313 registra E KN (1388, 1394/1, 1313, 1484 KN-C) v k. ú. Senohrad , v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

Číslo konania: SK 10662/2019/29

Dátum zverejnenia informácie: 18.10.2019

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks tuja, ktoré rastú na pozemku parc. č. 2/3 registra KN-C v k. ú. Senohrad , v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 10600/2019/29

Dátum zverejnenia informácie: 01.10.2019

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks lipa, ktorá rastie na pozemku parc. č. 330/5 registra C KN v k. ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 


Číslo konania: SK 10568/2019/29

Dátum zverejnenia informácie: 19.09.2019

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4 ks jaseň a 1 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 358/1 registra C KN v k. ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

 Číslo konania: SK 10517/2019/29

Dátum zverejnenia informácie: 13.09.2019

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks jaseň a 1 ks borovica, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 14/2, 15 registra C KN v k. ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

 

Číslo konania: SK 10523/2019/29

Dátum zverejnenia informácie: 13.09.2019

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení buk, čerešňa a náletové dreviny, ktoré rastú na pozemku parc. č. 2774/4 registra E KN v k. ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

 

Číslo konania: SK 10520/2019/29

Dátum zverejnenia informácie: 13.09.2019

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení buk, čerešňa a náletové dreviny, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 2788/4, 2774/3 registra E KN v k. ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

 

Číslo konania: SK 10518/2019/29

Dátum zverejnenia informácie: 13.09.2019

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks brest sp., 2 ks jaseň štíhly, 7 ks čerešňa vtáčia, 2 ks hloh obyčajný a 1 ks dub sp., ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 1758 registra E KN, 1749/1 registra C KN, 4879/5 registra C KN v k. ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

 

Číslo konania: SK 10524/2019/29

Dátum zverejnenia informácie: 13.09.2019

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 503/1 registra C KN v k. ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 


Číslo konania: SK 10305/2019/29

Dátum zverejnenia informácie: 05.08.2019

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení krovitého porastu, ktorý rastie na pozemkoch parc. č. 2179, 2221 registra E KN v k. ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

 


Číslo konania: SK 9615/2019/29

Dátum zverejnenia informácie: 19.03.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 19 ks čerešňa a krovitý porast, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 771, 772, 775 registra C KN v k. ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 9333/2019/29

Dátum zverejnenia informácie: 13.02.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, na pozemku parc. č. 333 registra C KN v k.ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany. 

 

Číslo konania: SK 496/2019/29

Dátum zverejnenia informácie: 23.01.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks čerešňa, 1 ks hruška a náletové dreviny, na pozemkoch parc. č. 2144, 2136, 2131, 2133, 2184, 2185, 2188 registra E KN  (parc. č. 2141 registra C KN) v k.ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania: SK 423/2019/29

Dátum zverejnenia informácie: 23.01.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení jaseň, na pozemkoch parc. č. 43,44 registra C KN v k.ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany. 


Začaté správne konania:

 

Číslo konania: SK 10447/2018/29

Dátum zverejnenia informácie: 03.10.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, krovitého porastu o výmere cca 25 m2, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1695/3 registra C KN v k.ú. Senohrad,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany. Začaté správne konania:

 

Číslo konania: SK 9544/2018/29

Dátum zverejnenia informácie: 19.03.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4 ks smrek, 1 ks breza na pozemku parc. č. 358/1 registra C KN  v k.ú. Senohrad,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.Začaté správne konania:

 

Číslo konania: SK 9543/2018/29

Dátum zverejnenia informácie: 14.03.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks vŕba na pozemku parc. č. 1952 registra E KN (1952 registra C KN), 1 ks smrek na pozemku parc. č. 358/2 registra C KN v k.ú. Senohrad,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.Začaté správne konania:

 

Číslo konania: SK 10580/2017/29

Dátum zverejnenia informácie: 28.11.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks lipa,  na pozemku parc. č. 231 registra C KN v k.ú. Senohrad,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.Začaté správne konania:

 

Číslo konania: SK 10386/2017/29

Dátum zverejnenia informácie: 20.10.2017


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek pichľavý, 2 ks slivka, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 697, 695 registra C KN v k.ú. Senohrad,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.Začaté správne konania:

 

Číslo konania: SK 10342/2017/29

Dátum zverejnenia informácie: 10.10.2017

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 4898, 4904 registra E KN v k.ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

Číslo konania: SK 10340/2017/29

Dátum zverejnenia informácie: 10.10.2017

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú na pozemkoch parc. č.  2143, 2144, 2163, 2164 registra E KN (2100/1 registra C KN) v k.ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

Číslo konania: SK 10341/2017/29

Dátum zverejnenia informácie: 10.10.2017

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek obyčajný, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 271, 4862/2 registra C KN, 1 ks smrek obyčajný a 1 ks čerešňa na pozemku parc. č.  338 registra E KN (parc. č. 338/1 registra C KN) v k.ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.
Začaté správne konania:

 

Číslo konania: SK 9891/2017/29

Dátum zverejnenia informácie: 21.06.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech,  na pozemku parc. č. 45 registra C KN v k.ú. Senohrad,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.Začaté správne konania:

 

Číslo konania: SK 304/2016/29

Dátum zverejnenia informácie: 25.01.2016


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks lipa malolistá, ktorá rastie na pozemku parc. č. 51/2 registra C KN v k.ú. Senohrad,  zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.
Začaté správne konania:

Číslo konania: SK 149/2015/29
Dátum zverejnenia informácie: 16.01.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení slivka, čerešňa, jedľa, orech, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 1314/1, 1314/2, 1361 registra C KN v k.ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Začaté správne konania:

 

Číslo konania: SK 10338/2015/29

Dátum zverejnenia informácie: 13.10.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú na pozemku parc. č. 4867 registra C KN v k.ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.Začaté správne konania:


Číslo konania: SK 10459/2015/29

Dátum zverejnenia informácie: 04.11.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 12 ks jabloň, 1 ks hruška, 2 ks jaseň, 2 ks klen, 2 ks čerešňa, 2 ks lieska, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 610, 611 registra C KN v k.ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Začaté správne konania:


Číslo konania: SK 10460/2015/29

Dátum zverejnenia informácie: 04.11.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks jaseň, 1 ks vŕba, ktoré rastú na pozemku parc. č. 513/1 registra C KN v k.ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Začaté správne konania:

 

Číslo konania: SK 10523/2015/29

Dátum zverejnenia informácie: 11.11.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 849 registra C KN v k.ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


 Začaté správne konania:

 

Číslo konania: SK 10534/2016/29

Dátum zverejnenia informácie: 21.10.2016

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks duglaska, ktorá rastie na pozemku parc. č. 432/2 registra C KN v k.ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Začaté správne konania:

 

Číslo konania: SK 9209/2017/29

Dátum zverejnenia informácie: 23.1.2017


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks lipa, ktoré rastú na pozemku parc. č. 513/1 registra C KN v k.ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.Začaté správne konania:

 

Číslo konania: SK 10234/2017/29

Dátum zverejnenia informácie: 19.09.2017


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 20 ks smrek obyčajný, na pozemku parc. č. 2/3 registra C KN v k.ú. Senohrad,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.Začaté správne konania:

 

Číslo konania: SK 10245/2017/29

Dátum zverejnenia informácie: 20.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks čerešňa vtáčia, na pozemku parc. č. 1334 registra E KN v k.ú. Senohrad,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.