V Senohrade má dlhodobú históriu. Zo záznamov obce vieme, že existoval už v roku 1923. Jeho členovia v minulosti spolupracovali aj s inými organizáciami, a to pri brigádach a usporadúvaní tanečných zábav, zabezpečovaním poriadku a vypomáhaním na rozličných podujatiach. Poľnohospodárskemu družstvu pri žatve, kde technikou zabezpečovali ochranu proti požiarom. V súčasnosti aktívne spolupracujú na rôznych akciách obce. Spoločne s obecným úradom usporadúvajú každoročne súťaž o Pohár starostu obce. Na Ružencovú slávnosť sprevádzajú sochu Panny Márie počas procesie a pri prejazdoch obcou usmerňujú premávku.

Zbor má 60 členov, z ktorých treba spomenúť Pavla Korčoka, Pavla Dolinského, Jána Slúku a Jána Dobrockého, ktorí sú najstaršími, ale stále aktívnymi členmi organizácie. Okrem toho, že členovia zboru dobrovoľne zasahujú pri požiaroch v okolí, v kategóriách muži, ženy a dorastenci sa každoročne úspešne zúčastňujú na obvodných previerkach pripravenosti. Naše ženy niekoľkokrát stáli na stupni víťazov a z okresných kôl previerky pripravenosti sa dvakrát prebojovali do krajského kola. V roku 2003 sa v Revúcej umiestnili na 4. mieste a v roku 2005 v Hliníku nad Hronom na 9. mieste.

Úspechy našich žien vyprovokovali aj našu mládež. Založila si družstvo dorastencov, ktorí v roku 2005 postúpili z obvodného do celoslovenského kola v Šuranoch, kde skončili na 7. mieste. Škoda, že ich elán trošku poklesol. V spolupráci so základnou školou vzniklo detské družstvo, ktoré dvakrát ročne získava skúsenosti, ale aj predvádza svoje poznatky v programe plamienok.

V poslednom období sa v hontianskom regióne zvýšil záujem o tento druh športu, možno vďaka pohárovým súťažiam a vzniku Hontiansko-tekovskej ligy rastie konkurencia, hasiči si odovzdávajú skúsenosti a vzájomne sa povzbudzujú v dosahovaní lepších výsledkov. Tieto sa dostavujú aj na základe modernej techniky, ktorú sme si zakúpili aj vďaka pomoci obecného úradu a umiestnili ju do zrekonštruovaných priestorov bývalej kováčskej dielne. Toto všetko prispieva k lepšej pripravenosti pri ochrane osôb a majetku.