Senohradský folklór sa vyvíjal od nepamäti, a to vo všetkých činnostiach natoľko, že sa doň zapájali všetky generácie, pričom to rozvinuli do mimoriadne bohatého obsahu a nevšednej krásy. Tak, ako sa po stáročia rozvíjal, tak sa v 20. storočí začal zo života postupne vytrácať. Niektoré jeho prejavy zostali dokonca už len v spomienkach, pričom nastupujúce generácie sa ani už nezaujímali. V druhej polovici 20. storočia sa na Slovensku ujala myšlienka vrátiť sa do minulosti obnovovaním tradícií a to v celom rozsahu hmotných i duchaplných prejavov. Do tohto trendu sa zapojila aj obec Senohrad. Z iniciatívy a nadšenia niektorých ľudí vznikla skupina, ktorá pod vedením režiséra Jozefa Kiršnera, ktorý popri nacvičovaní divadelných hier pripravil aj folklórne pásmo „svadba“, s ktorým táto skupina v roku 1963 vystúpila aj vo Zvolene. Okrem toho s touto skupinou pripravil aj ďalšie programy, s ktorými vystupovala doma aj v blízkom okolí.

Z činnosti folklórnej skupiny

Pôvodnú sporadickú činnosť nahradilo pravidelné nacvičovanie a účinkovanie folklórnej skupiny v Senohrade na podnet Ing. Viliama Grusku z Bratislavy v roku 1982. Jej vedúcou sa stala Anna Nemčovská, učiteľka základnej školy. Medzi prvých členov patrili: Mária Jambriškinová, Anna a Pavel Škrabanovci, Angela Kirschnerová, Pavol Valach st. a mladší, Helena Valachová, Pavol Brčica, Mária Mackovciová a Štefan Mackovci, Ľubomír Nemčovský, Martin Záchenský, Ján Chudík, Jozef Dobrocký, Ján Žigmund a ďalší, z ktorých, žiaľ, už viacerí nie sú medzi živými.

V roku 1982 sa nacvičilo pásmo s Duchnámi, s ktorými sa FR v r. 1983 zúčastnila na folklórnych slávnostiach v Detve. Programom i krásnymi krojmi úspešne reprezentovala našu obec. V roku 1984 FS vystúpila na družstevných slávnostiach v Dobrej Nive, kde sa oživili spomienky na práce na Dolnej zemi. S týmto programom sa predstavili aj na Hontianskej paráde v Hrušove. Pripravovala aj ďalšie kultúrne programy pre dožinky v Senohrade a pre viaceré akcie v okolitých obciach. V roku 1985 sa pripravilo pásmo Fašiangy na dedine. S fašiangovým programom rozveselili občanov na výročnej členskej schôdzi JRD a vystúpili aj na súťaži v Dobrej Nive. Potom sa pokračovalo nácvikom jarných chorovodov: Pomeže my vrecia tkati a Hoja ďunďa hoja. Členovia FS sa každoročne zúčastňovali prvomájových osláv v Krupine. Pripravovali alegorické vozy a kultúrny program. Spolupracovali a skúsenosti si vymieňali s vedúcimi FS s okolitých dedín (Jurajom Matiášom a Jánom Škodom). Odbornú a metodickú pomoc poskytovali: už spomínaný Viliam Gruska, ďalej Kliment Ondrejka z Bratislavy, Anna Ostrihoňova z osvetového strediska Zvolen, Igor Kovačovič a Vojtech Majling z Banskej Bystrice.

Do roku 1993 vedúcou bola Nemčovská, potom za krátky čas sa tejto práci načas venovala Anna Bučíková, ktorá pracovala v tom období na Obecnom úrade ako kultúrna referentka a s FS pripravila program Čepčenie nevesty. Vroku 1994 sa obnovila činnosť FS pod vedením Kataríny Škrabanovej. Táto okrem nacvičovania programu aj získavala občanov pre účinkovanie vo FS, o ktorých vedela že majú o túto činnosť záujem. Na tvorbu kultúrneho programu získavala k materiál- zastaraným ľudovým zvykom od občanov Senohradu. Najviac od Doroty Stehlíkovej, Anny a Pavla Škrabanovcov a Márie Jambriškinovej. A hoci niektorí so spomenutých už nežijú, tým že odovzdali toto posolstvo, sú stále medzi nami.

Okrem účinkovania v našej obci sa folklórna skupina už v septembri 1995 zúčastnila na regionálnej súťažnej prehliadke folklórnych skupín v Krupine, kde sa veľmi dobre prezentovala. K spolupráci si prizývali aj lektorku Jágerovú z Podpolianského osvetového strediska vo Zvolene a s jej pomocou sa naša mládež učila rôzne tance: čardáš, polku, trcipolku. Vďaka tejto spolupráci sa FS každoročne zúčastňovala Dní národnej kultúry v Honte, ktoré sa každoročne usporadúvali v Krupine. FS postupne pripravila obrázky: Na salaši, Fašiangy, Stavanie májov, Práce počas žatvy, Vianočné zvyky a mnohé iné.

So svojim programom FS prirodzene, vystupovala aj v našej obci pri príležitosti 860. výročia založenia obce, ale aj pri oslavách SNP, kde nám priblížila napríklad: fašiangovanie, tkanie vriec a i. a

S programom ,, Tkanie vriec“ dosiahla FS veľký úspech, takže ju pozvali na natáčanie programu Tanečná antológia Hontu. FS sa zúčastňovala folklórnych slávností aj v Kokave nad Rimavicou, v Hrušove, na Detve a pozvali ju aj do okolitých obcí na dedinské oslavy. Po tomto úspešnom období na krátky čas nastal útlm.

Na podnet starostky obce Oľgy Bartkovej FS obnovila svoju činnosť s novými členmi a pod vedením Agnesy Dolinskej v roku 2003. Postupne pribúdali noví členovia. Zástupkyňou vedúcej sa stala Anna Tryznová. V súčasnom období vedú FS Agnesa Dolinská a Marta Grendelová. Oprášili a poopravili sa už existujúce materiály. Nacvičili sa nové programy ako: S duchnámi, Fašiangy, Jarmok, Odchod na roboty. V spolupráci s ostatnými FS z mikroregiónu Hont vznikol nový spoločný program Svadba v Honte, ktorým sa predstavili v júli v Sucháni a vo Veľkom Krtíši. FS má v súčasnosti 30 členov. Kultúrny program sa pripravuje k rozličným príležitostiam v obci. Napríklad Deň matiek, Mesiac úcty k starším. FS sa sústavne zúčastňuje kultúrneho programu Čipka v Honte, ktorý vznikol 5. júla 2003 v Sucháni a odvtedy sa v rámci mikroregiónu Východný Hont každoročne usporadúva v inej obci Hontu.

V roku 2005, pri príležitosti 870. výročia prvej písomnej zmienky o obci Senohrad, sa konal v našej obci a v obci Litava. FS na pozvanie účinkovala v Želovciach, Uňatíne, vo Veľkom Krtíši, v Krupine, v Hornom Badíne, v Čekovciach, Horných Mladoniciach, v Slatinských Lazoch, v Rykynčiciach, v Pliešovciach v Podzámčoku, v Ladzanoch, v Príbelciach, a tiež v Hontianskych Nemciach. Nedá mi ešte nepovedať aj o našom prekrásnom senohradskom kroji. Snažíme sa vystupovať len v našom pôvodnom. Nejaký kroj máme aj vo FS, niečo sme odkúpili od občanov, ale mnohí nám ho dali aj darom, začo sme im veľmi vďační. Vo väčšine máme všetci svoje kroje, zdedené, darované. Chýbajú nám hlavne olejové šatky, futienky, biele kecele s racou, tarkavie šaty. Tiež mužský kroj, gaty, rajtky a lajblíky. Ale nájdu sa aj ochotní ľudia, ktorí nám kroj aj požičajú, keď o to požiadame a dokonca nás do neho aj oblečú.

Činnosť FS spočíva nielen v príprave kultúrnych programov, ale aj v získavaní materiálov od starších občanov, aby sa tradície nielen zachovali, ale aj udržiavali a odovzdávali aj ďalšiemu pokoleniu. Zloženie FS by malo mať vekové rozdelenie, to znamená od malých detí až po starších občanov, aby sa mohli predviesť zvyky každého druhu tak, ako sa v skutočnosti na dedinách žilo v minulosti a ako si naši otcovia, starí otcovia spríjemňovali život popri ťažkej robote aj zábavou.

Počas svojho účinkovania naša folklórna skupina vystupovala pod názvom Folklórna skupina Senohrad. Terajší členovia sa rozhodli prijať oficiálny názov Folklórna skupina Hrachovinka. Tento názov je odvodený od prezývky občanov obce Senohrad – Hrachári, ale aj od názvu typickej výšivky používanej na ľudovom odeve – hrachovinka – hrachové dierky.