Obecné zastupiteľstvo v Senohrade na základe § 12 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tento

Rokovací poriadok
Obecného zastupiteľstva

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Rokovací poriadok upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebeh rokovania obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/, jeho prijímanie uznesení, všeobecne záväzných nariadení /ďalej len "VZN"/ a ďalších rozhodnutí, spôsob ich plnenia a zabezpečovania úloh mestskej samosprávy

2. OZ vo svojej rozhodovacej činnosti vychádza zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a z ostatných zákonov právne regulujúcich dôležité spoločenské vzťahy v územnej samospráve

3. O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok ako aj o úprave svojich vnútorných pomerov, rozhoduje OZ vlastnými uzneseniami

Článok 2
Základné úlohy a právo rozhodovania OZ

1. OZ rozhoduje o základných otázkach života obce v súlade s paragrafom 11, odst. 4 zák. SNR č. 369/1990 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov

2. OZ rozhoduje aj v ďalších dôležitých otázkach obecného príp. regionálneho významu, ktoré upravujú osobitné predpisy, ak to vyžaduje záujem obce alebo obyvateľov obce

Článok 3
Prvé zasadanie OZ

1. Prvé zasadnutie OZ po voľbách zvolá doterajší starosta tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb do orgánov samosprávy obce.

2. Prvé zasadnutie otvorí a vedie až do zloženia sľubu doterajší starosta obce

3. Priebeh ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Úplne na začiatok zaznie Hymna SR

 • otvorenie zasadnutia
 • určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdania osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva /predseda miestnej volebnej komisie/
 • zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia
 • zloženie sľubu novozvolených poslancov 
 • vystúpenie novozvoleného starostu
 • schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
 • voľba mandátovej, návrhovej, a volebnej komisie, prípadne ďalších komisií a voľba ich predsedov a členov
 • určenie platu starostu obce a v rozsahu úväzku určenom OZ najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie, prípadne schválenie zásad odmeňovania poslancov
 • diskusia
 • záver

4. Ustanovujúce zasadnutie OZ je verejné.

Článok 4
Príprava rokovania OZ

1. Prípravu rokovania OZ zabezpečuje starosta obce

2. Materiály určené na rokovanie OZ sa vypracúvajú vecne a časovo tak, aby umožnili prijať podľa povahy vecí uznesenie OZ, alebo VZN. Ak je na programe rokovania prerokovanie VZN, predloží sa návrh jeho úplného znenia

3. Autor materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah, vrátane návrhu na uznesenie je v súlade s ústavou, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi

4. Komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa podieľajú na príprave materiálov v súlade s kompetenciami vymedzenými obecným zastupiteľstvom. Prípravu a vyhotovenie materiálov, resp. odborné podklady a iné písomnosti vykonáva obecný úrad ( ďalej len OcU)

5. Materiály, ktoré neboli vopred pripravené v súlade s týmto rokovacím poriadkom nemôžu byť zaradené do programu príslušného rokovania OZ, výnimku schvaľuje OZ.

6. Vybrané materiály /po dohovore s poslancami, podľa rozsahu a obsahu/ na rokovanie OZ musia byť poslancom doručené najneskoršie 5 kalendárnych dní pred zasadnutím OZ

Článok 5
Program rokovania OZ

1. Rokovanie OZ sa uskutočňuje v súlade so schváleným plánom práce OZ ako riadne. Program rokovania sa oznamuje a zverejňuje aspoň 3 dni pred zasadnutím OZ, alebo 24 hodín pred jeho konaním ak sa uskutoční mimoriadne zasadnutie OZ

2. Návrh bodov programu a ich poradie predkladá starosta. OZ schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia. Ak na zasadnutí OZ požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí.

Článok 6
Zvolávanie zasadnutí OZ

1. Rokovanie OZ sa uskutočňuje ako riadne alebo mimoriadne

2. Riadne rokovanie OZ sa uskutočňuje podľa potreby a plánu práce OZ, najmenej však 1x za tri mesiace – 4 x do roka

3. Mimoriadne rokovanie môže byť zvolané na prerokovanie závažných úloh z rozhodnutia starostu a musí byť zvolané tiež, ak si to vyžiada aspoň 1/3 poslancov OZ do 10 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie, ak žiadosť neobsahuje iný termín.

4. Zasadnutia OZ zvoláva starosta obce.

Článok 7
Zasadnutia OZ

1. Zasadnutia OZ sú zásadne verejné, OZ vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie, alebo veci chránené podľa osobitných zákonov. Zúčastňujú sa ho poslanci, starosta, a hlavný kontrolór. Okruh ďalších pozvaných stanoví starosta pri príprave zasadnutia OZ, ak osobitný predpis neustanoví inak. V prípade prerokúvania vecí, ktoré majú byť predmetom utajovania v štátnom záujme, sa môže OZ uzniesť na návrh starostu, že zasadnutie alebo jeho časť je neverejná. O návrhu sa rozhoduje bez diskusie

2. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilosť rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Ak OZ nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutia. Rokovanie vedie starosta.

3. Rokovacím dňom OZ je spravidla štvrtok. /môže byť aj iný deň/. Rokovanie sa začína spravidla od 16.30 hod.

4. Starosta otvorí rokovanie v určenú hodinu, najneskôr však v čase, keď je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Neúčasť na rokovaní OZ sa ospravedlňuje vopred starostovi. Dôvod neúčasti sa vyznačí v prezenčnej listine

5. V prípade, že sa nezíde dostatočný počet poslancov do pol hodiny po čase určenom na začiatok rokovania OZ, alebo ak klesne počet poslancov počas rokovania pod nadpolovičnú väčšinu /pri schvaľovaní uznesení/, resp. trojpätinovú väčšinu /pri schvaľovaní VZN/, zvolá starosta do 14 dní nové zasadnutie na prerokovanie celého, prípadne zostávajúceho programu. Uznesením OZ je možné jeho rokovanie prerušiť. Takéto uznesenie musí obsahovať ustanovenie o tom, kedy bude toto rokovanie pokračovať

6. OZ rokuje podľa schváleného programu rokovania. Zmenu programu odsúhlasuje OZ. Návrhy na zmenu alebo doplnenie programu rokovania môžu predkladať poslanci, starosta a hlavný kontrolór

Článok 8
Priebeh rokovania OZ

1. V úvode rokovania starosta oznámi počet prítomných poslancov, predloží na schválenie program rokovania, návrh na voľbu návrhovej komisie, určí zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice

2. Starosta vedie rokovanie tak, aby splnilo účel v súlade so schváleným programom

3. Po predložení materiálu, návrhu, podnetu, alebo inej iniciatívy predsedajúci otvorí k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ je k prerokúvanej problematike potrebné predložiť stanovisko a ak OZ zriadilo poradné orgány /komisie/, vypočuje vždy ich stanovisko pred prijatím rozhodnutia.

4. Správy, návrhy a ostatné veci, ktoré sú zaradené do programu rokovania, uvedie spravidla starosta alebo iný poverený člen OZ, resp. príslušný predseda komisie OZ alebo zodpovedný vedúci pracovník organizácie, hlavný kontrolór, atď.

5. Do diskusie sa hlásia poslanci a ostatní účastníci zasadnutia zdvihnutím ruky alebo písomne, starosta udeľuje slovo najprv poslancom v poradí v akom sa do diskusie prihlásili a po nich ostatným účastníkom rokovania

6. O tom, komu slovo neudelí, rozhodujú poslanci hlasovaním. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec NR SR, zástupca vlády, alebo predstaviteľ štátneho orgánu, predsedajúci mu slovo udelí. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi mesta

7. Účastníci sa môžu hlásiť o slovo už pred začatím alebo počas rokovania do doby, kým poslanci nerozhodli o ukončení diskusie. OZ sa môže uzniesť, že prihlásený do diskusie nemôže hovoriť v tej istej veci dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia

8. Účastníci nesmú rušiť starostu( predsedajúceho ), ani iného rečníka pri jeho prejave, ak mu bolo udelené slovo. V prípade, že nehovorí k veci, môže mu predsedajúci odňať slovo s tým, že na jeho požiadanie dá o tomto rozhodnutí hlasovať poslancom

9. Ak predloží starosta OZ na prerokovanie uznesenie, ktorého výkon pozastaví z dôvodu, že je pre obec zjavne nevýhodné, môže toto svoje uznesenie zrušiť OZ trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných poslancov do 10 dní.

10. Každý poslanec OZ má právo prerušiť diskutujúceho faktickou poznámkou. Faktická poznámka musí vždy korešpondovať s témou diskusného príspevku.

11. Ak predsedajúci hodlá vystúpiť v rozprave, odovzdá vedenie rokovania na to oprávnenému a ujme sa ho opäť až po skončení rozpravy a hlasovania

12. Diskusia sa spravidla končí vtedy, keď vystúpili všetci prihlásení. Návrh na ukončenie diskusie môže podať každý poslanec OZ. O tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie a mimo poradia

13. Rečník môže v rozprave prednášať k prerokovanej veci pozmeňovacie a doplňujúce návrhy. Návrhy sa musia predkladať /aj dodatočne/ písomne a musia sa vzťahovať k určitej veci prerokúvaného návrhu a má z nich byť zrejmé, na čom sa má OZ uzniesť

14. Ak sa v rozprave predniesli pozmeňovacie alebo doplňujúce návrhy, prerokúvanie tohto bodu programu sa môže prerušiť na dobu, než tieto návrhy prerokuje predkladateľ s príslušným poradným orgánom a predložia OZ stanovisko. O tomto rozhodne OZ hlasovaním

15. Predkladateľ môže svoj pozmeňovací alebo doplňujúci návrh vziať späť, pokiaľ OZ neprekročilo k hlasovaniu o ňom

16. Poslanec OZ môže podať návrh na prerušenie rokovania OZ /prestávky za účelom porady - konzultácie/. O tomto návrhu sa hlasuje bez rozpravy. Na jeho prijatie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov

17. Na slávnostnom zasadnutí OZ starosta obce môže používať insígnie.

Článok 9
Príprava uznesení OZ

1. Návrhy uznesení OZ sa pripravujú počas rokovania OZ.

2. Konečný návrh na uznesenie predkladá jedine písomne OZ návrhová komisia a je upravený podľa priebehu rokovania

3. Uznesenia OZ sa formulujú stručne s menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich a termínmi pre ich splnenie

4. Uznesením OZ sa ukladajú úlohy spravidla, komisiám, poslancom OZ a hlavnému kontrolórovi,

Článok 10
Postup prijímaní uznesení OZ a VZN

1. Návrhy na uznesenie OZ predkladá návrhová komisia a to písomne

2. Pokiaľ povahy uznesenia, alebo iné skutočnosti vyžadujú aby OZ osobitne hlasovalo o jednotlivých bodoch navrhovaného uznesenia, poradie určí starosta

3. V prípade, že predložený návrh uznesenia je vo viacerých variantoch alebo sa k nemu písomne predložia písomné pozmeňovacie návrhy, hlasuje OZ najprv o pozmeňovacích návrhoch podľa predkladaného poradia a až potom o návrhu uznesenia predloženom návrhovou komisiou

4. Schválením jedného variantu alebo alternatívy sa ostatné považujú za neprijaté

5. Keď OZ neprijme navrhované uznesenie alebo žiadne z navrhovaných alternatív, starosta resp. predsedajúci navrhne ďalší postup, ktorý predloží OZ na schválenie

6. Pred hlasovaním sa musí zopakovať doslovné znenie návrhu

7. Počas hlasovania predsedajúci nesmie nikomu udeliť slovo

8. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Na prijatie VZN je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. OZ môže rozhodnúť, že o určitej záležitosti sa bude rozhodovať tajným hlasovaním

9. Pri splnení všetkých podmienok hlasovania je neprípustné hlasovanie bezdôvodne opakovať. Výsledky hlasovania overujú a potvrdzujú overovatelia zápisnice

10. Nariadenia a uznesenia OZ podpisuje starosta obce najneskôr do 10 dní od ich schválenia OZ

11. Verejné hlasovanie sa zverejní v znení počtom hlasov a zverejnením mien hlasujúcich poslancov

12. Na plnenie úloh vo veciach územnej samosprávy obce, alebo vo veciach, v ktorých obec plní úlohy št. správy na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach môže vydávať obec Všeobecne záväzné nariadenie /VZN/ Na prijímanie VZN sa vzťahuje ust. § 6 zák. č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. K predloženému návrhu nariadenia môžu poslanci predložiť pozmeňujúce návrhy. Nariadenie obce nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi. Vydané vo veciach plnenia úloh štátnej správy nesmie byť v rozpore s nariadením Vlády SR, nariadeniami ministerstiev a ostatných št. orgánov.

Článok 11
Kontrola

1. Kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení OZ vykonáva hlavný kontrolór mesta

2. OcÚ vytvára podmienky pre realizáciu úloh stanovených uzneseniami OZ a vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce

Článok 12
Dopyty poslancov

1. Poslanci sú oprávnení adresovať svoje dopyty na starostu a hlavného kontrolóra. Dopyty musia byť jasne adresované.

2. Zamestnanec úradu je povinný vybaviť dopyt poslanca okamžite, pokiaľ to situácia, vedomosť a čas dovoľuje, v opačnom prípade je oslovený zamestnanec povinný odpovedať do 30 dní písomne alebo ústne na najbližšom zasadnutí OZ. Poslanec vyjadrí na najbližšom zasadnutí OZ, či odpoveď považuje za uspokojivú

3. Ak OZ vyhlási interpeláciu za naliehavú, určí kratšiu lehotu ako 30 dní na odpoveď na túto interpeláciu

Článok 13
Organizačno-technické zabezpečenie rokovaní OZ

O rokovaní OZ sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje záznam o tom, kto viedol rokovanie, počet prítomných poslancov, obsah rokovania, výsledky hlasovania, stručný obsah dopytov poslancov

1. Každý, kto sa zúčastnil príslušného rokovania OZ, má právo nahliadnuť do zápisnice vyhotovenej z rokovania. Pokiaľ sa domnieva, že v zápisnici je skreslený obsah a zmysel jeho vystúpenia, môže podať overovateľom zápisnice do 5 dní písomné námietky proti obsahu zápisnice. O podaných námietkach rozhodujú určení overovatelia na základe konfrontácie obsahu námietky

2. Zápisnica sa nesmie zverejniť pred overením a podpísaním. Overená a podpísaná zápisnica je právoplatným záznamom z rokovania OZ. Jej súčasťou sú prezenčné listiny, úplné texty predložených návrhov, uznesení a iných dokumentov, ktoré boli predmetom rokovania alebo tvorili súčasť informačných podkladov

3. Zápisnice z rokovania, včítane sprievodnej alebo inej dokumentácie, sa trvalo archivujú

4. Zápisnica z rokovania sa musí vyhotoviť do 7 dní od konania OZ

Článok 14
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Poslanci OZ sú povinní riadiť sa týmto rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho ustanovenia

2. Na tomto rokovacom poriadku sa uznieslo OZ v Senohrade dňa 26.1.2011 uznesením č. 2/2011 v bode C5 - OZ

3. Rokovací poriadok nadobúda platnosť dňom schválenia OZ a účinnosť dňom 12.02.2011

4. Dňom účinnosti tohto rokovacieho poriadku sa ruší Rokovací poriadok OZ č. 21/2008, schválený 15.12.2008, uznesením číslo 8/2008.

Vyvesené: 27.01.2011
Zvesené: 11.02.2011

Oľga Bartková
starostka obce