Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad
Obec Senohrad

(36 kB)

(30 kB)

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(38 kB)

(100 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(55 kB)

(100 kB)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(33 kB)

(100 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(40 kB)

(100 kB)

Záväzné vyhlásenie dozora
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(33 kB)

(100 kB)

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(33 kB)

(60 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(33 kB)

(70 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(33 kB)

(90 kB)

Žiadosť o povolenie rozkopania verejného priestranstva
Obec Senohrad

(20 kB)

(50 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektu stavby
Obec Senohrad

(20 kB)

(40 kB)

Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení
Obec Senohrad

(20 kB)

(100 kB)

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Obec Senohrad

(20 kB)

(100 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
Obec Senohrad

(20 kB)

(100 kB)

Žiadosť o určenie súpisného čísla
Obec Senohrad

(33 kB)

(50 kB)

Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov.
Obec Senohrad(90 kB)

Žiadosť o poskytnutie dotácie, zmluva a zúčtovanie dotácie.
Príloha č. 1,2,3 k VZN 2/2019(21 kB)

(93 kB)
Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
11. 01. 2022  Priznanie k dani z nehnuteľností k dani za psa a miestnemu poplatku za KO 2 128 kB [pdf]
11. 01. 2022  Žiadosť malý zdroj znečistenia ovzdušia 34 kB [doc]