Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
13. 11. 2019  Komplexný výkres priestorového usporia- dania a funkčného využívania územia 1 104 kB [pdf]
13. 11. 2019  Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a vps 1 140 kB [pdf]
13. 11. 2019  Textová časť územného plánu obce Senohrad 708 kB [pdf]
13. 11. 2019  Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov územného systému ekologickej stability 2 228 kB [pdf]
13. 11. 2019  Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia 626 kB [pdf]
13. 11. 2019  Výkres riešenia verejného technického vybavenia 469 kB [pdf]
13. 11. 2019  Výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde 1 094 kB [pdf]
13. 11. 2019  Výkres širších vzťahov 244 kB [pdf]