Verejný obstarávateľ: Obec Senohrad

Sídlo: 962 43 Senohrad 151

Štatutárny zástupca: Oľga Bartková, starostka obce

Obec Senohrad je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods.1 písm.b) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon ) a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek. Obec Senohrad vypracovala „Internú smernicu pre zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky". Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka.

Spoločná obecná úradovňa Krupina

Referent verejného obstarávania:
Ing. Norbert Kemp
e-mail: norbert.kemp@krupina.sk
t.č.: +421 905 755 890

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
10. 06. 2015  Profil verejného obstarávateľa 25 kB [pdf]
15. 01. 2016  Štvrťročná súhrnná správa o zákazkách za 4. štvrťrok 2015 149 kB [pdf]