Naša obec podpísala s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Chodník do kostola v obci Senohrad.

Projekt sa bude realizovať vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu IROP - Program rozvoja vidieka 2014-2020.

Cieľom projektu je Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov, konkrétne vybudovanie lávky cez potok Litava.

Výška nenávratného finančného príspevku: 49 744,67 EUR pričom celý príspevok je poskytnutý vo forme dotácie.

Začiatok realizácie projektu: Január 2020

Podrobné informácie o výzve resp. o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov sú na: irop@mirri.gov.sk,  resp. info@mashnp.sk