Základná škola s materskou školou Senohrad, 962 43 Senohrad

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Senohrad oznamuje váženým rodičom, že zápis žiakov do prvého ročníka na školský rok 2021/ 2022 bude prebiehať od 12.04.2021 do  19. apríla 2021

 

Zápis dieťaťa sa bude konať elektronickou formou, vyplnením dotazníka zaslaného zákonnému zástupcovi na e-mail adresu.

Rodiny, ktoré nemajú e-mail adresu, sa dostavia do ZŠ s MŠ Senohrad v dňoch

13.04.21 -15.04.2021 v čase od 1300hod. - do 1400hod. aj s dieťaťom, ktoré chcú zapísať do školy.

 

K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa, zdravotnú kartičku dieťaťa a občiansky preukaz

zákonného zástupcu. Osobné údaje podľa § 20 ods.4 Zákona 245/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní

(školský zákon).

Informácie pre rodiča:

Pracovné zošity a súbory predpísaných písaniek k šlabikáru a prvé bežné zošity hradí škola pre každého zapísaného prváka.

Budúci prvák by mal vedieť:

 • samostatne sa obliecť a obuť
 • pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky
 • samostatne sa najesť s použitím príboru
 • samostatne zvládnuť osobnú hygienu po použití WC
 • správne vyslovovať všetky hlásky
 • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
 • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
 • poznať základné farby
 • spočítať predmety do šesť
 • reprodukovať text  krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu
 • naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku
 • orientovať sa v priestore, vie kde je „vpredu“, „vzadu“, „hore“, „dole“...

 

Ako by sa  budúci  prvák mal správať:

- vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút

- začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha

- na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov / neplače, neskrýva sa za

  rodičov, neuteká/

- väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa  ich spoločnosti, nie je medzi deťmi

  bojazlivý a plačlivý

- nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti

- nepomočuje sa

 

Ak máte pochybnosti o tom, či je Vaše dieťa dostatočne  pripravené pre školskú dochádzku, navštívte pedagogicko-psychologickú poradňu, kde psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej pripravenosti Vášho dieťaťa a poradí Vám, ako môžete svoje dieťa pripravovať na školu. Podľa zákona môžete spolu s riaditeľstvom školy  a  na Vašu žiadosť  odložiť dieťaťu povinnú školskú dochádzku o jeden rok. / Pri zápise písomná žiadosť rodiča na odklad školskej dochádzky./

 

Ďakujeme a tešíme sa na naše prvé stretnutie.                           

                                                                            

                                                                               Mgr. Vladimír Labuda, riaditeľ ZŠ s MŠ Senohrad