STAROSTKA OBCE SENOHRAD Mgr. Oľga BARTKOVÁ

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:

Základná škola s materskou školou v Senohrade (ZŠ s MŠ), Senohrad 129

s právnou subjektivitou

s predpokladaným nástupom od 01.09.2021

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky (podľa § 9, § 10 a § 39 z. č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení zákonov) a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

-          najmenej 5 rokov priamej pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 z. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-          vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady

-          základný modul funkčného vzdelávania podľa § 47 z. č. 138/2019 Z. z .

 

Ostatné kritériá a požiadavky:

-          bezúhonnosť podľa § 9, ods. 1, písm. b) a § 15 z. č. 138/2019 Z. z.,

-          zdravotná spôsobilosť podľa § 9, ods. 1, písm. c) a § 16 z. č. 138/2019 Z. z.,

-          ovládanie štátneho jazyka podľa § 9, ods. 1, písm. d) a § 17 z. č. 138/2019 Z. z.,

-          znalosť školskej legislatívy a riadenia školy,

-          znalosť v oblasti pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov,

-          predchádzajúce skúsenosti v riadiacej alebo odbornej pozícii sú vítané,

-          znalosť cudzieho svetového jazyka – výhodou,

-          osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť, samostatnosť, riadiace a organizačné schopnosti.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

-          písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

-          overené doklady o dosiahnutom stupni vzdelania a doklady o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhradnej formy,

-          potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti podľa § 4 vyhlášky č. 1/2020 Z. z. (originál alebo overená kópia),

-          profesijný štruktúrovaný životopis,

-          odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace podľa predpisu (originál alebo overená kópia); odpis je možné dočasne nahradiť čestným prehlásením o bezúhonnosti,

-          lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti (originál alebo overená kópia),

-          ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady,

-          písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 4 strany) podľa § 4, ods. 1 z. č. 596/2003 Z. z.,

-          čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,

-          čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

-          písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Miesto predkladania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:

Obec Senohrad, Senohrad 151, 962 43  Senohrad

 

Termín ukončenia prijímania žiadostí: 30.07.2021 do 12,00 hod.

Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom „VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa ZŠ s MŠ SENOHRAD – NEOTVÁRAŤ“ a s uvedením odosielateľa.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.

 

Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať kompletné požadované doklady, nebudú do výberového konania zaradené.

 

Ďalšie informácie:

Obec Senohrad, Senohrad 151, 962 43  Senohrad,

č. tel. 045/5402631, 0911 100 852,

e-mail: info@senohrad.sk

 

 

 

 

Senohrad, 07.07.2021

 

 

 

 

                                                                                   Mgr. Oľga Bartková

                                                                                   starostka obce

 

 

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
08. 07. 2021  VK-ZŠ s MŠ Senohrad, zverejnené 8.7.2021 333 kB [pdf]