Zásady súťaže

 

„Tradičná chuť Hontu 2023“

 

Motto:

„Podporujeme tradície vidieckej kuchyne a zachovanie senzorických vlastností

regionálnych jedál a nápojov.“

 

 

Hlavní organizátori: Občianske združenie Tradičná chuť regiónov Slovenska (OZ TCHRS)

Mesto Dudince

Spoluorganizátori:   Oblastná organizácia cestovného ruchu Dudince

                                   Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Krupina                                    

                                   Obce a mestá regiónu Hont

 

Odborní garanti:      Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra (SPU)

                                   Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice

                                     

Miesto konania súťaže:  Mesto Dudince - Letný amfiteáter                                                 

 

Termín konania:                   1.7.2023

 

Organizačný výbor: PaedDr. Dušan Strieborný, MVDr. Oľga Luptáková PhD., prof. Ing. Jozef Golian, Dr., Ing. Boris Benický, Mgr. Mária Krkošová, Mária Slúková, Štefan Matejkin, Mgr. Milota Antonická, Bc. Petra Tetáková

             Monika Sliacka,  Eva Kempová

 

Časť A

Udeľovanie ocenenia 

 

Certifikát Tradičná chuť HONTU, s právom ponúkať jedlá a nápoje s menom jej autora, udeľuje predseda hodnotiacej komisie,  primátor mesta, predsedníčka OZ TCHRS na základe návrhu hodnotiacej komisie.

Čestné uznanie udeľujú účastníkom súťaže predseda hodnotiacej komisie, primátor mesta.

 

Časť B

 

I.                   Podmienky pre účasť v súťaži  Tradičná chuť Hontu 2023

1.   Súťažiaci môže byť fyzická osoba alebo skupina - najviac 2 osoby, vystupujúcich pod spoločným názvom skupiny. Fyzická osoba alebo skupina môžu variť max. 2 jedlá. Na každé jedlo je potrebné vypísať samostatnú prihlášku.

         2.   Prihlasovateľ predloží záväznú  prihlášku do 31.5.2023 podľa vzoru v prílohe.

         3.   Prihlášky do súťaže podľa jednotlivých jedál pošle prihlasovateľ na adresu:

tradicnachut7@gmail.comMestský úrad Dudince, e-mail: podatelna@dudince-mesto.sk lebo osobným doručením organizátorom podujatia.

            4.  Každá prihláška bude zaregistrovaná. Údaje na prihláške musia byť čitateľné. Ak sa zistí, že prihláška je neúplná alebo obsahuje viditeľne chybné údaje, bude súťažiaci vyzvaný, aby nedostatok odstránil do 72 hodín od výzvy.

         5.   Ak podmienky pre zaradenie do súťaže ani po výzve nebudú splnené, bude prihláška

               vyradená z ďalšieho posudzovania. Proti vyradeniu nie je možné podať sťažnosť ani iné opravné prostriedky.

6.      Podmienky súťaže budú zaslané každej obci a mestu v regióne, občianskym združeniam a mikroregiónom. 

 

II.                Podmienky súťaže

1.      Suroviny použité na výrobu jedál musia spĺňať požiadavky legislatívy na hygienu a kvalitu. Súťažiaci je povinný uviesť do prihlášky zoznam a množstvo základných surovín a postup na prípravu 10 porcií jedla.

2.      Suroviny sú zo Slovenskej republiky pri zachovaní tradičných plemien zvierat a rastlinných kultúr.

3.      Suroviny a ingrediencie na všetky jedlá zabezpečí organizátor na základe záväznej prihlášky.

4.      Súťažiaci prihlási svoje jedlo do týchto hodnotených kategórií:

 

- Vaječné jedlá                - Zeleninové a ovocné jedlá  

- Mliečne jedlá                - Múčne jedlá

- Mäsové jedlá                 - Polievky

 

5.      Jedlá v jednotlivých kategóriách sa budú hodnotiť len vtedy, ak budú v kategórii prihlásené minimálne tri súťažné jedlá. V prípade menšieho počtu jedál v niektorej kategórii ako 3 je ich možné preradiť alebo spojiť s inou kategóriou.  

6.      Každý súťažiaci pripraví jedlo na vlastnom plynovom zariadení,  – sporák, rúra, kotlík, spotrebič plynový, s vlastným kuchynským náradím.

 

III.             Zodpovednosť súťažiaceho

         1.   Súťažiaci je povinný pri príprave jedál dodržiavať všeobecné pravidlá správnej      

               kuchynskej a hygienickej praxe.

   2.   Súťažiaci zodpovedá za to, že všetky ním uvedené údaje v prihláške sú   

pravdivé a úplné.

         3.   Súťažiaci odovzdá na výzvu Komisie jedlo na hodnotenie v určenom čase. Podávané jedlo musí byť v teplom stave.

 

IV.             Podmienky posudzovania prihlásených jedál do súťaže

1.   Prihlášky posudzuje komisia zložená z členov organizačného výboru.

2.   Komisia hodnotí zoznam surovín, ich  pôvod, technologický postup a zaradenie jedál do prihlásenej súťažnej kategórie.

3.   Podľa väčšinového podielu použitých základných surovín môže komisia vykonať

      preradenie prihláseného jedla do určenej kategórie.

 

V.                Hodnotiace kritériá

1.   Súťažné jedlá posudzuje nezávislá komisia.
Zloženie hodnotiacich komisií: zástupcovia univerzít - odborní garanti, odborníci v oblasti gastronómie z regiónu,   členovia Jednoty dôchodcov v regióne.

2.   Komisia hodnotí jedlo podľa schválenej Metodiky hodnotenia „Tradičná chuť Slovenska. Hodnotiaci formulár “ .

3.   Každý člen komisie absolvuje k Metodike hodnotenia pred hodnotením jedál    

      inštruktáž pred otvorením súťaže.

         4.   Pri zhodnosti bodov rozhoduje komisia konsenzuálne - dohodou.

         5.   Za objektívnosť hodnotenia sú zodpovední odborní garanti.

 

VI.             Podmienky udelenia ocenenia

1.      V každej kategórii bude vyhodnotené len jedno jedlo s najvyšším počtom bodov.    

2.      Víťazovi v kategórii bude udelený „Certifikát Tradičná chuť HONTU“

      Ostatným účastníkom súťaže bude udelené „Čestné uznanie“ úspešného účastníka 

     súťaže.

3.   Na udelenie ocenení nie je právny nárok, nevzťahujú sa na ne všeobecné právne predpisy.

 

VII.          Záverečné ustanovenie

1.      Organizačný výbor môže vykonať spresnenie schválených zásad do vyhlásenia súťaže a vyhradzuje si právo výberu jedál do súťaže na základe ich tradičného postupu prípravy a použitých tradičných surovín.

2.      Platné zásady budú dostupné na mestských a obecných úradoch regiónu Hont, webových stránkach občianskych združeniach a mikroregiónov.

3.      Zo súťažných jedál bude organizovaná verejná ochutnávka.

 

VIII.       Program súťažného dňa

          1.  Otvorenie súťaže - 08:30 hod.

          2.  Prevzatie a kontrola surovín, príprava jedál na mieste - 09:00– 12:00 hod.

          3.  Odborný seminár „ Kvalita regionálnych produktov Hontu“  

               11:00 hod. – 11:30 hod.

          4.   Hodnotenie jedál komisiou - od 11:00 do 12:30 hod.

          5.   Verejná ochutnávka súťažných  jedál - od  12:00 hod. - 13:00 hod.

          6.   Vyhodnotenie súťaže - od 13:30 -14:00 hod.

          7.   Odovzdanie putovnej štafety 14:00 hod.

          8.   Prezentácia firiem - potravinárskych, spracovateľských, obchodných.

 

IX.             Sprievodné akcie

         1.    Kultúrny program, hudba

         2.    Program detí  „Slovensko je moja Zem, čo zasadím, to tu zjem“.

         3.    Výstavy – prezentácia regiónu Hont, detské práce „Potraviny očami    

                detí“. 

         4.    Regionálny produkt Hontu – prezentácia miestnych produktov a služieb.

         5.    Predaj ľudovo-umeleckých výrobkov.

 

Zásady súťaže na návrh prípravného výboru schválené 21.4.2023, MsÚ Dudince

 

 

 

   MVDr. Oľga Luptáková PhD.                                PaedDr. Dušan Strieborný                         
  predsedníčka OZ TCHRS v.r.                                primátor Mesta Dudince v.r.  
Z á v ä z n á  P R I H L Á Š K A

do súťaže „Tradičná chuť Hontu 2023“

 Mesto Dudince

Letný amfiteáter 

1.7.2023

 

Názov skupiny : ................................................................................................................

Mená a priezviská : ............................................................................................................

Bydlisko : ...........................................................................................................................

č. t. : ............................................................. e-mail: .........................................................

Názov súťažného jedla :  .................................................................................................

Kategória: vyznačte kategóriu súťažného jedla:

 

- vaječné jedlá                                   - zeleninové a ovocné jedlá
- mliečne jedlá                                  - múčne jedlá

- mäsové jedlá                                   - polievky

Požadované suroviny:  na 10 porcií

Názov suroviny

podľa receptúry

množstvo /ks, l, kg/

 

poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup pri príprave súťažného jedla :

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zariadenie, na ktorom budeme variť, piecť : .............................................................................

V ............................... dňa ........................                            podpis : ........................................

Možnosť podania prihlášok do 312.5.2023: tradicnachut7@gmail.com, Mestský úrad Dudince, podatelna@dudince-mesto.sk,  alebo osobne organizátorom                  

 

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
28. 04. 2023  tchp-2023 zásady-Dudince upravené 218 kB [pdf]