Učiteľ pre druhý stupeň ZŠ - nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou matematika

Nástup od 01.09.2021 na dobu zastupovania počas MD a RD

Kvalifikačné predpoklady:

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom odbore podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

-          žiadosť o prijatie na uvedenú pracovnú pozíciu,

-          profesijný životopis,

-          overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelávaní,

-          súhlas so spracovaním osobných údajov,

-          bezúhonnosť,

-          zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti,

-          zápočtový list od posledného zamestnávateľa

 Kontakt: zssenohrad@gmail.com, tel.: 0911 952 355