Obec Senohrad

zastúpená starostkou – Mgr. Oľgou Bartkovou

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž

podľa ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ustanovení

§ 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy


na nehnuteľný majetok Obce Senohrad -  pozemok  C-KN  parc.  č. 4876/6, LV č. 1 , časť pozemku o výmere 993 m2 a C-KN parc. č. 2024/3, LV č. 1106, časť pozemku o výmere 465 m2,

Jedná sa o neupotrebiteľný, prebytočný pozemok v intraviláne obce. Predmetný pozemok nie je zaťažený žiadnymi ťarchami, vecnými bremenami, záložnými právami a ani inými právami tretích osôb.  

Podmienky súťaže:

1.    Minimálna cena za m2 pozemku je 0,45/m2

2.    Do súťaže sa môžu prihlásiť iba tie fyzické a právnické osoby, ktoré nemajú voči obci ani organizáciám zriadených obcou žiadne dlžoby.

3.    Účastníci súťaže nemajú nárok na náhradu nákladov spojených so súťažou.

4.    Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ponúknuť uzavretie kúpnej zmluvy ďalšiemu v poradí určenom výberovou komisiou, ak víťaz písomne oznámi, že nemá záujem o uzavretie kúpnej zmluvy, ďalej ak nepodpíše kúpnu zmluvu v lehote do 15 dní od doručenia kúpnej zmluvy.

5.    Návrh na vklad do správy katastra a poplatky s tým súvisiace predkladá a hradí kupujúci.


Kritérium pre vyhodnotenie ponúk:

Kritériom pre určenie víťaza je najvyššia ponúknutá cena.

Súťaž sa začína dňa 05.01.2022 zverejnením na úradnej tabuli Obce Senohrad a na internetovej stránke obce.

Návrh do súťaže predkladá účastník v neporušenej zalepenej obálke, v ktorej predloží :

- identifikačné údaje záujemcu,

- predmet kúpy,

- účel využitia nehnuteľnosti,

- návrh výšky kúpnej ceny,

Výsledok obchodenej verejnej súťaže podlieha schváleniu Obecným zastupiteľstvom. Komisia OVS je zložená z poslancov Obecného zastupiteľstva.


Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže bude zaslané všetkým uchádzačom do 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.


V
yhlásenie účastníka OVS (len fyzická osoba) o súhlase so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Upozornenie :
Návrhy doručené po lehote určenej na predloženie ponúk, ako aj návrhy, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia.

Vysvetlenie podmienok obchodnej verejnej súťaže poskytne vyhlasovateľ na základe vopred dohodnutého termínu najneskôr 3 dni pred termínom lehoty na predloženie súťažných návrhov. Termín je možné dohodnúť písomnou formou, telefonicky, alebo elektronickou poštou s kontaktnou osobou, uvedenou v tomto oznámení.Návrhy posielajte v zapečatenej obálke, viditeľne označenej heslom : „VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ – pozemok C-KN parc.č. 4876/6 v časti pozemku a 2024/3 v časti pozemku. – NEOTVÁRAŤ! ” 

do 28.01.2022 do 12.00 hod.


na adresu :
Obec Senohrad,  
Senohrad č. 151, 962 43 Senohrad.

Kontaktná osoba: Mgr. Oľga Bartková
Tel. 045/5402631
Elektronická pošta:
 info@senohrad.sk