CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631

  • CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI

    Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia, zriadená zákonom č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t. j. pre tých ľudí, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce komerčné právne služby. Cieľom tejto informačnej kampane je zvýšenie povedomia obyvateľov  o existencii bezplatnej, resp. čiastočne bezplatnej právnej pomoci, nakoľko pri vykonávaní  práce sa často stretávame s tým, že ľudia o nás, aj napriek 10-ročnej úspešnej existencii, nevedia a pri nedostatku finančných prostriedkov svoje právne problémy neriešia, čím sa, bohužiaľ, nezriedka dostávajú do ešte horšej situácie.

     

    www.centrumpravnejpomoci.sk    Priložené dokumenty(2):