Správne konania

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631

 • Správne konania

  Informácie o začatých správnych konaniach

  Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

  Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Krupina, Spoločný obecný úrad, Svätotrojičné nám. č. 5, 963 01 Krupina, alebo elektronicky na adresu: uradovna@krupina.sk v lehote piatich pracovných dní od dátumu zverejnenia informácie.


  Začaté správne konania:

   

  Číslo konania: SK 304/2016/29

  Dátum zverejnenia informácie: 25.01.2016


  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks lipa malolistá, ktorá rastie na pozemku parc. č. 51/2 registra C KN v k.ú. Senohrad,  zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.
  Začaté správne konania:

  Číslo konania: SK 149/2015/29
  Dátum zverejnenia informácie: 16.01.2015

  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení slivka, čerešňa, jedľa, orech, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 1314/1, 1314/2, 1361 registra C KN v k.ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


  Začaté správne konania:

   

  Číslo konania: SK 10338/2015/29

  Dátum zverejnenia informácie: 13.10.2015

  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú na pozemku parc. č. 4867 registra C KN v k.ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.  Začaté správne konania:


  Číslo konania: SK 10459/2015/29

  Dátum zverejnenia informácie: 04.11.2015

  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 12 ks jabloň, 1 ks hruška, 2 ks jaseň, 2 ks klen, 2 ks čerešňa, 2 ks lieska, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 610, 611 registra C KN v k.ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


  Začaté správne konania:


  Číslo konania: SK 10460/2015/29

  Dátum zverejnenia informácie: 04.11.2015

  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks jaseň, 1 ks vŕba, ktoré rastú na pozemku parc. č. 513/1 registra C KN v k.ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


  Začaté správne konania:

   

  Číslo konania: SK 10523/2015/29

  Dátum zverejnenia informácie: 11.11.2015

  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 849 registra C KN v k.ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

   Začaté správne konania:

   

  Číslo konania: SK 10534/2016/29

  Dátum zverejnenia informácie: 21.10.2016

   

  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks duglaska, ktorá rastie na pozemku parc. č. 432/2 registra C KN v k.ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


  Začaté správne konania:

   

  Číslo konania: SK 9209/2017/29

  Dátum zverejnenia informácie: 23.1.2017


  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks lipa, ktoré rastú na pozemku parc. č. 513/1 registra C KN v k.ú. Senohrad, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.  Začaté správne konania:

   

  Číslo konania: SK 10234/2017/29

  Dátum zverejnenia informácie: 19.09.2017


  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 20 ks smrek obyčajný, na pozemku parc. č. 2/3 registra C KN v k.ú. Senohrad,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.  Začaté správne konania:

   

  Číslo konania: SK 10245/2017/29

  Dátum zverejnenia informácie: 20.09.2017

  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks čerešňa vtáčia, na pozemku parc. č. 1334 registra E KN v k.ú. Senohrad,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.