Všeobecne záväzné nariadenie obce Senohrad číslo 3 /2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631