Všeobecne záväzné nariadenie Obce Senohrad č. 2/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zaria

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631