Podrobný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci SENOHRAD

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631